สัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย

สัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย 

ตราประจำจังหวัดเชียงราย

ตราประจำจังหวัดเชียงราย

รูปช้างสีขาวใต้เมฆ

              เมื่อพญามังรายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ   ได้แล้ว   จึงทรงกรีฑาทัพไปแสดงฝีมือในการยุทธต่อหัวเมืองฝ่ายใต้ลงมา   จึงได้ไปรวมพล  ณ  เมืองลาวกู่เต้า   และหมอควาญได้นำช้างมงคลของพญามังรายไปทอด  (ผูก)  ไว้ในป่าหัวดอยทิศตะวันออกพลัดหายไป    พญามังราย  จึงได้เสด็จติดตามรอยช้างไปจนถึงดอยทองริมแม่น้ำกกนัทธี  ได้ทัศนาการเห็นภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม   อุดมสมบูรณ์เป็นชัยภูมิที่ดี    จึงได้สร้างเมืองใหม่ ขึ้นในที่นั่น  ให้ก่อปราการโอบเอาดอยจอมทองไว้ในท่ามกลางเมือง   ขนานนามเมืองว่า  “เวียงเชียงราย”   ตามพระนามของพญามังรายผู้สร้าง  เมื่อวันที่   26   มกราคม  พ.ศ.  1805  ดังนั้น    จึงได้นำรูปช้างสีขาวใต้เมฆแห่งความรุ่งเรือง  และอยู่เย็นเป็นสุข   บนพื้นสีม่วงของ   วันเสาร์ซึ่งตรงกับวันประสูติของพญาเม็งราย  เป็นสีประจำจังหวัด

              คำขวัญของจังหวัดเชียงราย

 

“เหนือสุดในสยาม             ชายแดนสามแผ่นดิน

ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา           ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง”

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  (Vision)

 “เชียงราย  :  ประตูทองของวัฒนธรรมล้านนา  และการค้าสู่สากล”

โฆษณา