สถานที่ท่องเที่ยว

blueboard_new  สถานที่ท่องเที่ยว

                7.1 แหล่งท่องเที่ยว

 1. brownnote_new อำเภอเมือง

                    วัดพระแก้ว  เป็นวัดเก่าแก่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ เดิมชื่อว่า
ญรุกขวนาราม หรือ วัดปานญะ

    วัดพระสิงห์  เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงส์ ซึ่งอัญเชิญมาจากกำแพงเพชร ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจำหลักบนแผ่นศิลา กว้าง 5 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว

    พระธาตุดอยจอมทอง  ตั้งอยู่บนดอยจอมทองริมฝั่งแม่น้ำกกสร้างในสมัยพระยาเรือนแก้วประมาณ พ.ศ. 1483

    วัดงำเมือง-กู่พระยาเม็งราย    ตั้งอยู่หลังวัดดอยจอมทอง   ริมฝั่งแม่น้ำกก   เป็นกู่บรรจุพระอัฐของพ่อขุนเม็งรายมหาราช  สร้างโดยพระเจ้าชัยสงครามพระราชโอรสผู้ครองเมืองเชียงรายสืบต่อจากพ่อขุนเม็งรายมหาราช

วัดเม็งรายมหาราช  อยู่บนดอยฮ่องลี่  เป็นวัดสร้างใหม่มีบรรยากาศร่มรื่นมากในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของชมรมโหราศาสตร์จังหวัดเชียงราย มีประชาชนไปตรวจโชคชะตาเป็นประจำทุกวัน

วัดพระนอน  สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2191 ในวิหารมีพระนอนองค์ใหญ่

    วัดเจ็ดยอด  สร้างตามศิลปล้านนา มีเจดีย์เจ็ดยอดที่ได้เลียนแบบมาจากวัดเจ็ดยอดที่จังหวัดเชียงใหม่

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ประดิษฐานบริเวณห้าแยกทางไปอำเภอแม่สาย   เป็นอนุสาวรีย์ ที่ศักดิ์สิทธิ์  เป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงราย

    แม่น้ำกก  เป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดเชียงราย มีต้นน้ำในประเทศเมียนม่าร์ไหลผ่านอำเภอฝาง   อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  ผ่านตัวเมืองเชียงราย  ไปลงแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสน นักท่องเที่ยวนิยมล่องแพจากอำเภอแม่อายมายังจังหวัดเชียงราย ซึ่งท่าเรือที่เชียงรายตั้งอยู่ด้านข้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  มีเรือหางยาว   และแพให้เช่าตลอดเวลา    ธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำสวยงามมากมีทั้ง ชายหาด ถ้ำ  บ่อน้ำร้อน บ่อน้ำพุ หมู่บ้านชาวเขาและเกาะแก่งต่าง ๆ

    น้ำตกขุนกรณ์  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลแม่กรณ์เป็นน้ำตกที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุดในจังหวัดเชียงราย

      น้ำตกห้วยแม่ซ้าย  อยู่ในเขตตำบลแม่ยาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร

    สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย   เป็นสวนสาธารณะที่น่าพักผ่อนหย่อนใจภายในสวนประกอบด้วย  หนองน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่า  หนองบัว  มีถนนดอกไม้   สวนรุกขชาติ  สวนไผ่  สวนปาล์มและสวนสัก เป็นต้น

    ชายหาดเชียงราย    เป็นหาดทรายทอดยาวตามแม่น้ำกก  มีทิวทัศน์สวยงามจนถูกขนานนามว่า “พัทยา  2”   บรรยากาศร่มรื่น  นอกจากนี้มักจะใช้เป็นสถานที่จัดงานต่าง ๆ  ของจังหวัด

 1. circle_newอำเภอเชียงแสน

                    เมืองโบราณเชียงแสน  ตั้งอยู่บริเวณรอบ ๆ   ตัวอำเภอติดแม่น้ำโขงสามารถเดินเที่ยวชมโบราณวัตถุ   เจดีย์เก่า ๆ   และซากปรักหักพัง   ที่บ่งบอกถึงอารยธรรมสมัยเชียงแสน ในบริเวณเมืองโบราณมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรียงรายตั้งอยู่ด้วย เมืองโบราณนี้เดิมชื่อ เวียงหิรัญนครเงินยาง

สามเหลี่ยมทองคำ  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงแสนไปทางทิศเหนือประมาณ 9 กิโลเมตร  มีแม่น้ำ 2 สายมาบรรจบกัน คือ   แม่น้ำรวกกับแม่น้ำโขง เกิดเป็นดินแดนรอยต่อของ  3  ประเทศ คือ  ไทย  พม่า  ลาว  ณ ที่แห่งนั้น ในอดีตเป็นแหล่งค้ายาเสพติดที่สำคัญของโลก ปัจจุบันคงไว้แต่ทิวทัศน์บนเขาลูกนี้

   วัดธาตุผาเงา  ตั้งอยู่บ้านสบคำ  หมู่ 5 ตำบลเวียง  ห่างจากตัวอำเภอเลียบแม่น้ำโขงไปทางทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร  เป็นวัดเก่าแก่ มีพระธาตุสร้างบนก้อนหินใหญ่และมีพระพุทธรูปฝังอยู่ในพื้นดิน

        วัดพระธาตุจอมกิตติ อยู่บนเนินเขานอกกำแพงเมืองพระเจ้าพังคราชเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1483  
สมัยเดียวกับการสร้างพระธาตุจอมทอง มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยอดปล้องไฉนเป็นเป็นลูกแก้ว ฐานกว้าง 8.5 เมตร สูง 24  เมตร

   ทะเลสาบเชียงแสน  ตั้งอยู่ที่บ้านกู่เต้า  หมู่ที่  7  ตำบลเวียง  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  4  กิโลเมตร มีทางแยกจากถนนพหลโยธินเข้าไปประมาณ 1,500 เมตรเป็นหนองน้ำกว้างใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่    มีน้ำขังตลอดปี กลางหนองน้ำมีเกาะเล็ก ๆ  ที่แห่งนี้เดิมเรียกว่า “หนองบงกาย”

  น้ำตกบ้านไร่  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลบ้านแซว
เป็นน้ำตกธรรมชาติ มีน้ำตกตลอดปี บริเวณน้ำตกเป็นป่าร่มรื่นมาก เชียงแสนมีวัดที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น วัดพระธาตุสองพี่น้อง วัดพระเจ้าล้านทอง วัดกู่เต้าและวัดป่าสัก เป็นต้น  แต่ละวัดล้วนมีประวัติอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยอดีตกาล

 

 1. ancient_newอำเภอแม่สาย

    ด่านชายแดน-ท่าขี้เหล็ก  ชายแดนไทยที่อำเภอแม่สาย ติดต่อกับอำเภอท่าขี้เหล็ก

 

 1. อำเภอแม่จัน

มีวัดและโบราณสถานที่น่าสนใจหลายแหล่ง  เช่น  พระธาตุดอยกู่แก้ว  ตำบลจันจว้า  พระธาตุจอมสวรรค์ และพระธาตุจอมจันทร์  ตำบลสันทราย  นอกจากนี้ยังมีน้ำตกห้วยทองแป๋  เขตตำบลป่าตึง

 

 1. circle_coolอำเภอพาน

                   น้ำตกทรายขาว  เป็นน้ำตกเล็ก ๆ    อยู่ริมถนนพหลโยธินห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 37 กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลทรายขาว บ่อน้ำร้อนอยู่ใกล้เคียงกับน้ำตกทรายขาว

                    น้ำตกปูแกง  อยู่ในเขตตำบลแม่เย็น  มีทางแยกจากถนนพหลโยธินเข้าไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร   มีน้ำตกไหลจากเขาสูงสลับซับซ้อน

   พระธาตุจอมแว่  อยู่บนดอยจอมแว่  หมู่ที่ 12  ตำบลเมืองพาน   ติดถนนพหลโยธิน   เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของอำเภอพาน

 

 1. circle_hotอำเภอเวียงชัย

                    ผางาม  เป็นภูเขาโดด ๆ  อยู่กลางทุ่งนา   ในเขตตำบลผางาม   ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  10 กิโลเมตร  ลักษณะภูเขาที่โดดเด่น   ตัดกับธรรมชาติโดยรอบซึ่งเป็นทุ่งนาทำให้ผางามดูเด่นยิ่งนัก คู่ควรกับชื่อผางาม

    หนองหลวง  เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่หลายพันไร่ นับเป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเวียงชัย  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร

                    พระเจ้ากือนา  อยู่ที่บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงเหนือ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ริมแม่น้ำกกเป็นพระพุทธรูปนั่งและมีรากไม้ปกคลุมเห็นองค์พระอยู่ภายใน

    พระพุทธรูปโพธิ์ชัย  หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงเหนือ  สร้างด้วยหินทรายขนาดใหญ่ ถูกดินและจอมปลวกถมไว้อยู่กลางทุ่งนา เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งสร้างในสมัยใดไม่ปรากฎ

 

 1. blueboard_newอำเภอป่าแดด

                     พระธาตุจอมคีรี  ตั้งอยู่บ้านหมู่ที่   11 ตำบลป่าแดด     ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าแดดไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร พระธาตุจอมคีรีเป็นพระธาตุโบราณสร้างในสมัยใดไม่ปรากฎ

    พระธาตุมอนดอนแก้ว  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่   5  ตำบลป่าแดด   เป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่ง  ของอำเภอป่าแดด ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมากโดยได้จัดให้มีงานประเพณีฉลองสมโภชเป็นประจำทุกปี

    วัดถ้ำพระภิรมย์  อยู่บนเส้นทางไปอำเภอป่าแดด   ห่างจากอำเภอประมาณ  10  กิโลเมตร  ภายใยแห่งนวัดสงบร่มรื่นมาก แวดล้อมด้วยป่าเขาลำเนาไพร มีถ้ำต่าง ๆ หลา

     วัดถ้ำผาจรุย  ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศเหนือประมาณ  5 กิโลเมตร   มีถ้ำที่สวยงาม  บรรยากาศสงบและร่มรื่น  ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่

 

 1. brownnote_newอำเภอเชียงของ

    ทิวทัศน์ริมแม่น้ำโขง  ชียงของเป็นอำเภอชายแดนและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน

                    อย่างไรก็ตามแม่น้ำโขงนับเป็นสายใยที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของประชาชนที่อยู่สองฝั่งโขงเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง

                    สถานที่อื่น ๆ  ในเขตอำเภอเชียงของ  มีน้ำตกหลายแห่งได้แก่  น้ำตกห้วยเม็ง  น้ำตกห้วยตอง น้ำตกเห่าดง น้ำตกตาดหมอก น้ำตกผาหมอก และมีน้ำห้วยเมี่ยง เป็นต้น

 

 1. anired10_nextอำเภอเวียงป่าเป้า

                    เมืองโบราณ  เวียงกาหลง เป็นเมืองโบราณ อยู่ในเขตบ้านทุ่งม่าน ตำบลเวียงกาหลง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า ไปทางทิศใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร ที่เวียงกาหลง มีซากวัตถุโบราณและโบราณสถานต่าง ๆ
ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์ของเวียงกาหลงในอดีตกาล

 

   พระธาตุแม่เจดีย์  อยู่ในเขตตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สถานที่แห่งนี้มีเจดีย์ 2 องค์ มีลักษณะเป็นศิลปะแบบเมียนม่าร์

โป่งน้ำร้อน    อยู่ที่บ้านสบโป่งตำบลแม่เจดีย์ใหม่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปทางอำเภอเวียงป่าเป้ามักจะแวะพักที่แห่งนี้

 

 1. hand01_nextอำเภอแม่สรวย

                      ถ้ำช้างเผือก   อยู่ในเขตตำบลแม่สรวย    เป็นถ้ำที่สวยงามถ้ำหนึ่งภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติ  ที่มุมหนึ่งของถ้ำนี้มีแท่งศิลาใหญ่มีรูปร่างเหมือนช้างจึงได้ชื่อว่าถ้ำช้างเผือก  ถ้ำนี้ชาวบ้านถือว่าเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ มีชาวบ้านเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำเป็นประจำ

      ที่พักริมทางห้วยค้อนก้อม   เป็นสวนพักผ่อนสำหรับผู้เดินทางไปบนเส้นทางสายเชียงราย – แม่สรวย  ภายในสวนมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่าน ทำให้บรรยากาศโดยรอบ ร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อน ในระยะสั้น เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ

 

 1. aniblue08_nextกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

                       น้ำตกเวียงชัย  อยู่ที่บ้านหมู่ 7 ตำบลทุ่งก่อ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 30 กิโลเมตร

 

 1. กิ่งอำเภอดอยหลวง

                     น้ำตกตาดทอง  อยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองป่าก่อ

     น้ำตกห้วยทองแป๋  เขตตำบลป่าตึง

 

7.2 circle_new ปูชนียสถาน

เชียงรายมีปูชนียสถานที่สำคัญเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นแหล่งศิลปกรรมโบราณสถานสูงค่าต่อการศึกษาและท่องเที่ยว คือ

 1. อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน  ก่อนเข้าตัวเมืองเชียงรายพ่อขุนเม็งรายมหาราชได้ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อพุทธศักราช  1805  (1781 เป็นปีที่ประสูติ) และเสด็จสวรรคต
  ณ. เมืองเชียงใหม่  ในปีพุทธศักราช 1861 รวมพระชนม์มายุได้ 80 พรรษา
 2. วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย ที่ถนนไตรรัตน์    เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  ปัจจุบันเจดีย์ที่พบพระแก้วมรกตได้รับการบูรณะใหม่และเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าวัดพระแก้วแห่งนี้เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกตจึงได้มีการสร้าง  “พระหยกเชียงราย”   ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พระราชทานนามว่า “พระพุทธรัตนากรวุติวัสสานุสรณ์มงคล” มีขนาดใกล้เคียงกับพระแก้วมรกต เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา
 3. วัดพระสิงห์  เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ประดิษฐานอยู่  ณ  วิหารลายคำวัดพระสิงห์เชียงใหม่ ภายในวัดนี้มีรอยพระพุทธบาทจำลองบนแผ่นศิลากว้าง 5 นิ้ว ยาว 2 ฟุต มีอักษรขอมโบราณจารึกว่า “กุศลาธมมา” สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าเม็งรายมหาราช
 4. กู่พระเจ้าเม็งราย  ตั้งอยู่หน้าวัดงำเมือง บนดอยงำเมือง เป็นบรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราช
 5. พระธาตุจอมทอง อยู่บนดอยทองริมฝั่งแม่น้ำกก เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่มีก่อนที่พ่อขุนเม็งรายมหาราชจะทรงสร้างเมืองเชียงราย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1483
 6. พระธาตุดอยตุง  อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 48  กิโลเมตร เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้าซึ่งนำมาจากมัธยมประเทศเมื่อก่อสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ ได้ทำ  ธงตะขาบ  (ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ตุง) เสาธงสูง 8,000 วา ผืนธงกว้าง 500 วา ยาว 700 วา ปักไว้กลางยอดดอย ถ้าหากปลายธงปลิวไปไกลถึงเมืองไหนก็กำหนดหมายเป็นฐานพระสถูปนั้น ด้วยเหตุนี้ดอยซึ่งเป็นที่ประดิษฐานปฐมเจดีย์แห่งล้านนาไทยจึงปรากฎนามว่าดอยตุง
 7. พระธาตุดอยเวา พระองค์เวา  หรือเว้าผู้ปกครองนครนาคพันธ์โยนกเป็นผู้สร้างเพื่อบรรจุ
  พระเกศาธาตุองค์หนึ่ง   เมื่อ  พ.ศ. 364  นับเป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่ง   รองลงมาจากพระบรมธาตุดอยตุง
 8. วัดป่าสัก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงแสนประมาณ 1 กิโลเมตร พระเจ้าแสนภูโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1930 เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุโคปปะ ซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์ นำมาถวาย
 9. วัดพระธาตุจอมกิตติ อยู่ในท้องที่อำเภอเชียงแสน ตั้งอยู่บนเนินเขานอกกำแพงมีทางแยกซ้ายมือ เข้าไปประมาณ  1.7  กิโลเมตร  ตามพงศาวดารกล่าวว่า   พระเจ้าพังคราชโปรดเกล้าฯ   ให้สร้างเมื่อ พ.ศ. 1483 สมัยเดียวกับการสร้างพระธาตุจอมทองของเชียงราย ทั้งนี้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นเจดีย์ก่อเหลี่ยมไม้สิบสองสมัยเชียงแสน
 10. วัดพระเจ้าล้านทอง วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเชียงแสน เจ้าทองงั่ว ราชโอรสพระเจ้าติโลกราชเป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2023 ได้ทรงหล่อพระพุทธรูปองค์หนึ่งหนักล้านทอง (1,200 กิโลกรัม)   ขนานนามว่าพระเจ้าล้านทอง      ในวัดนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งจากวัดทองทิพย์ซึ่งเป็นวัดร้างเรียกกันว่า  พระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปทองเหลืองพระพักตร์งดงามมาก แต่ลักษณะเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
 11. วัดเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเชียงแสนวัดนี้มีเจดีย์ขนาดใหญ่ เรียกว่าเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในอำเภอเชียงแสนขนาดสูง 48 เมตร ฐานกว้าง 24 เมตร
 12. วัดพระธาตุผาเงา อยู่ห่างจากอำเภอเชียงแสนไปตามถนนสายเชียงแสน-บ้านแซว   ประมาณ 4 กิโลเมตร จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ เช่น  พระธาตุเจ็ดยอด พระธาตุจอมจัน  พระธาตุผาเงา 2 ซากโบราณสถานอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกัน  ทำให้กรมศิลปากรเชื่อว่าสถานที่นี้เคยรุ่งเรืองมาก  และมีอายุราว  1,000   กว่าปีมาแล้ว

 

 

 

 

phucheefa6 ดอยตุง2

วัดร่องขุ่น2หาดเชียงราย2

Copy of fish_orange

 

 

โฆษณา